„Инди Рома 97“ ще мотивира гражданското общество и бизнеса за участие в управлението и политиката

Целта е да бъдат предложени иновативни политики за партньорство и нови методи и за предотвратяване на условия за корупционни практики

Социална фондация „Инди Рома 97“ започва кампания за мотивиране гражданското общество и бизнеса към  тяхното активно участие в социални политики и законодателство. Това стана възможно благодарение на спечелен нов проект „Аз решавам — ефективно гражданско участие чрез пилотен механизъм за устойчиво партньорство с гражданството на областно ниво“, който се финансира от оперативна програма „Добро управление“. Той е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за  „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, с приоритетна та му ос  – „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Срокът на договора е до 22 август 2023 година.
Проектът „Аз решавам — ефективно гражданско участие чрез пилотен механизъм за устойчиво партньорство с гражданството на областно ниво“ се изпълнява в партньорство с Областна администрация — Пловдив, а бюджет му е на стойност 55 529,17 лева.
Една от основните цели на проекта е партньорско управление с гражданите чрез пилотно въвеждане на  широк спектър от дейности, провеждане на консултации, обществени обсъждания и публичност.
Основните целеви групи по проекта са НПО и бизнес организации,  граждани от Пловдивска област и служители от Областна администрация — Пловдив и общинските администрации.
„Гражданското участие е неизменна част приоритетите за развитие на нашата страна в различни обществени сфери, както за вземането на решения и провеждането на политики за важни обществени потребности, така и за доброто функциониране на държавната администрация. Гражданското участие трябва да се прилага на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление, обясни Албена Костадинова, ръководител на проекта и на Социална фондация „Инди–Рома 97”. Според нея хората трябва да имат възможност да участват в работата на държавните органи и институции и да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постигне максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред.
„Чрез гражданското участие в процесите на вземане на решения се дава възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от държавата. Създава се и възможност идеите на гражданите да могат пряко да се реализират. Така мнението на обществото може да бъде своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и по този начин да бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика, допълни Костадинова.
Според много анализи на експерти у нас гражданските организации не са достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско участие, защото хората много рядко са ангажирани при формиране на политики и вземане на решения.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква нарастване на активността на неправителствените организации в  Пловдивска област в гражданското управление , както и представяне на добри европейски практики и гражданския мониторинг върху действията на администрацията. Проектът обхваща пилотно въвеждане на нов модел за ефективно гражданско участие и пилотен механизъм за партньорство с гражданството на областно ниво чрез механизмите на ротационната демокрация.
Проектът предвижда въвеждането на експериментален новаторски модел, съобразен с предимствата на т.нар. делиберативната и дигитална демокрация. Този механизъм  е създаден преди години в Пловдивския университет, вече е реализиран на общинско ниво в Пловдив и представян е в Европейския парламент под името „Жребийна/ротационна демокрация“.
Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите в Пловдивска област, като за целта ще бъден направен мащабен анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО, бизнеса и местните власти за работата на Областна администрация – Пловдив.
В дейностите на проекта е включено социологическо представително проучване и  анкета сред  25 фирми, служители на Областна администрация и представители на общински администрации в общини в Пловдивска област,  както и 6 фокус-групи с граждани.  Целта е да бъдат  предложени иновативни политики за гражданско участие в управлението, както и нови методи и за предотвратяване на условия за корупционни практики.

Related posts

Leave a Comment