Превенция на домашното насилие и ранните бракове обмениха експерти на „Инди Рома 97“ с партньори от Северна Македония

Предотвратяване и превенция на домашното насилие сред етносите, както и ранните бракове и бременост на малолетни момичета от ромски произход обсъдиха и обмениха наши експерти и техни партньори от Северна Македония. Това стана на съвместна онлайн конференция между неправителствените организации Социална фондация „Инди –Рома 97”  и Гражданска асоциация за насърчаване и утвърждаване на правата на човека, пола, социалната и икономическа еманципация „Зорница“ от Скопие.
Двете страни планират дълготрайно партньорство, обмен на опит и методики и ползотворно сътрудничество. Имат амбициите да развиват и работят по съвместни проекти с европейско финансиране.
По време на онлайн събитието експерти на Социална фондация „Инди –Рома 97” представиха на новите си партньори добри практики в работата си по проекти в тази насока.
Споделен бе ценен опит по успешната реализация на нашето НПО по проекти за предотвратяване на насилието над ромски жени и други уязвими групи в общините Куклен, Перущица и Родопи“. Споделено бе и социологическото проучване на „Инди –Рома 97” проучвания, свързани с проявите на насилие, по проекта „Изследване и превенция на насилието над ромски жени“ от тематичен приоритет „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Българското проучване предизвика интерес сред експертите от Северна Македония, защото  бе проведено под формата на тренинги, основани на метода „Форум театър“, които включваха предлагане на решения и анализ, както и  психотренинг.

„С колегите споделихме и други добри наши практики, като например мащабната обществена кампания, която  проведохме срещу ранната бременност на малолетни майки от ромски произход.
Кампанията бе по успешните проекти „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество и „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”, коментира Албена Костадинова, председател на Социална фондация „Инди –Рома 97”. Тя обясни, че по време на тази инициатива се се провели серия от конференции, кръгли маси и работни срещи с различни уязвими групи и ромски лидери, както  и с представители на изпълнителната власт и общински съветници.
По време на онлайн конференцията с експертите от скопската гражданска асоциация „Зорница“ бяха проведени работни групи и множество дискусии за ранната бременност на малолетни майки от ромски произход, както и предотвратяване и превенция на домашното насилие сред етносите.
Сдружение  „Зорница“ организация на гражданското общество, която инициира и се стреми да отговори на обществените предизвикателства в областта на гражданското общество, здравеопазването, науката, културата, технологиите и технологиите, младежките дейности и спорта, насърчава, информира и осъществява дейности за подобряване положението на социално слабите хора , хора с увреждания, етнически малцинства, деца в риск и всички уязвими общности.
„Зорница“ се определя като организация с нестопанска цел за извършване на дейности от обществен интерес. Организацията от години подпомага социално слаби, хора с увреждания, малцинствени общности, уязвими деца и всички социални групи в неравностойно положение.
„Смятаме да работим активно с колегите от Северна Македония, защото имаме много сходни възгледи и идеи, които се надявам да намерят реализация в бъдещи съвместни проекти“,  допълни още Албена Костадинова.

Related posts

Leave a Comment