Социална фондация „Инди – Рома 97“ бори етническата дискриминация с инициативата „Отвъд бариерите“, по проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“

Мащабна кампания срещу етническата дискриминация започва Социална фондация „Инди – Рома 97“.  Инициативата „Отвъд бариерите“ стартира по спечелен нов проект на тази неправителствена организация под названието „Права и ценности“, от фонд „Заедно“, с финансовата подкрепа на фондация „Работилница за граждански инициативи“.


„Дискриминацията срещу ромската общност в България е добре документирана през годините в различни доклади на международни организации, като Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРИ) и Амнести Интернешънъл. В същото време забраната на дискриминацията е основен принцип на ЕС и е законодателно установена в България и ЕС (чл. 4 от Закон за защита от дискриминация, чл. 21 от Хартата на основните права, Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход).
Борбата с дискриминацията срещу ромската общност в България изисква целенасочени усилия и системна работа по повишаване информираността по въпросите на дискриминацията. Антидискриминационното обучение е от решаващо значение за справяне с предразсъдъците, овластяване на общността, насърчаване зачитането на човешкото достойнство, разбирането на идеите за равенство на хората и за недопускане надискриминация, обяви Албена Костадинова, председател на управителния  съвет на Социална фондация „Инди – Рома 97“ , която е и ръководител на проекта.


Специфична цел е разбиране и приемане в общността на международните стандарти за правата на човека и избягване на на дискриминация, както и насърчаване на зачитането на човешкото достойнство, разбирането на идеите за равенство на хората и за недопускане на дискриминация, уважение към многообразието,  практики и действия за солидарност и приобщаване.
„Подготвяме серия от интерактивни обучения „Отвъд бариерите“ съвместно с представители на ромската общност и служители на общинската администрация, чиято цел е да повиши осведомеността по този наболял проблем в нашето съвремие и да предостави практически инструменти за борба с дискриминацията и по специално с антиромските настроения в общините Куклен, Родопи и Перущица.
Интерактивните обучения ще насърчат хората да се включат в критичен диалог, да споделят опит и да разработят стратегии за насърчаване на приобщаване, уважение и равни възможности за всички“ , обясни Костадинова. Тя допълни, че включването на представители на ромската общност и служители на общинската администрация в антидискриминационното обучение ще спомогне за изграждане на доверие и насърчаване на сътрудничество и ще гарантира по-устойчив ефект от проекта.
В рамките на инициативата ще бъдат излъчени 3 дискусионни телевизионни предавания по темата за дискриминацията и антиромските настроения, информационни срещи и серия интерактивни обучения „Отвъд бариерите“.
Ще бъдат разработени модули с различни аспекти на недискриминацията, като исторически контекст, стереотипи, правна рамки, културна чувствителност, комуникационни умения и стратегии за социална промяна, както интерактивни методи на обучение с участие, за активно ангажиране на участниците. Те ще бъдат представени под формата на театрална постановка с ангажирани едновременно хора от двете общности за „игрово“ представяне на типични ситуации.
Дейността ще обхване над 100 представители на ромската общност и 20 служители и общински съветници от общините Куклен, Перущица и Родопи.
Инициативата „Отвъд бариерите“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“ и се финансира от Европейският съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“.
Продължителността на проекта е 8 месеца и ще приключи на 15 ноември 2024 година, като общата му стойност е 14 996 евро.
За повече информация:
СФ „ИНДИ – РОМА 97“
4101, Куклен,
e-mail: indiroma@abv.bg
www.indiromanews.com

Related posts

Leave a Comment