Ученици от 3 етноса посетиха Парламента, други обиколиха исторически светилища по проект на Социална фондация „Инди Рома 97“


45 ученици от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – село Куртово Конаре, посетиха Парламента и се срещнаха с народни представтели, които подробно ги запознаха със спецификата на ежедневната си работата.  Парламентисти разказаха пред децата как на практика работи Народното събрание и коментираха с тях значението и смсъла на мотото написано над сградата :  „Съединенението прави силата“.

Ученическата група, посетила Пармамента в София включваше представители на 3 етноса, а инициативата бе част от дейностите по проекта на Социална фондация „Инди Рома 97“    –  „Заедно в различията – можем повече“, по процедура BG05M2OP001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).
Посещението на децата от Куртово Конаре в Народното събрание бе и по случай 1 ноември – Денят на народните будители, в който ден народните представители бяха на работа.  То бе свързано и с работата на екипа по проекта, свързана с дейности извън образователните институции и с това тартира провеждането на еднодневни и двудневни екскурзии за учениците от всички клубове по интереси по поректа. Всяка от екскурзиите включва група ученици,  подборани на база активно включване в извънкласните форми и социално-икономически критерии.

В същото време, и по същия проект, ученици от партньорските училища се запознаха с две свещенни за всеки българин исторически места, част от 100-те български туристически обекта от национално значение. Те посетиха емблематичната и могъща крепост „Царевец“ на едноименния хълм в средновековния и старопрестолен Търновград над Велико Търново. Те се запознаха с главната българска крепост по време на Второто българско царство (1185 – 1393), когато Търново е столица на царството.

В Габрово те посетиха Етнографския музей на открито „Етъра“, който представлява възстановка на българския бит, култура и занаятчийство. Той е първият по рода си музей в България и в него се намира единствената в България сбирка на народна техника за вода.
Посещението в „Царевец“ и „Етъра“ кореспондира с информационните кампании на Социална фондация „Инди Рома 97“ и работата на екипа й по същия проект, с цел утвърждаване на Музеи на етносите по места, в които се експонират музейни сбирки със съвременни и традиционни предмети, продукти на изкуството на различните етноси, както и исторически свидетелства от бита и културата на етническите малцинства.
Тези нетрадиционни извънкласни форми на обучение с посещения на обществени институции и на културно-исторически забележителности са част от дейностите по проекта, добри за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, които включват още и провеждане на информационна кампания на територията, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност и популяризиране на ромската култура и идентичност.

Насочени са към широката общественост и целят да насърчат мултикултурния диалог в общностите, чрез популяризиране на ромската култура, традиции и изкуство чрез използването на разнообразни форми за стимулиране на широкото включване на целевата група – учениците от етническите малцинства и техните родители в дейността.
Изпълнението на дейността ще създаде предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, като поощрява взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички ученици, независимо от етническата им принадлежност.
Дейността съответства на всички приоритети и мерки, залегнали в съществуващите общински планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите.

Междувременно един от нерешените проблеми в сферата на интеркултурното образование, така както е посочен в Стратегията за образоавтелна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 г.)  е, че не се използват в достатъчна степен форми на извънкласна работа, както и „заниманията по интереси“ и „организирания отдих и спорт“ в рамките на целодневната организация на учебния ден, обясниха експерти от Сациална фондация „Инди Рома 97“.-   Според тях дейност №2 от проекта цели именно преодоляване на този дефицит, като осигури възможност на учениците за участие в различни клубове по интереси.
Изпълнението на дейността подпомага пълноценната социализация на учениците от етническите малцинства и утвърждаването на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

Във връзка с дейност 2 „Подобряване на образователната среда в училища, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства” във всяко от четирите училища – партньори и Сдружение „Каритас“  са  организирани  клубовете  “ Млад пътешественик“.
Изпълнението на дейността подпомага пряко постигането на три от стратегическите цели, определени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., а именно: пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства и утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

 

Related posts

Leave a Comment